- Văn Bản - Quy Định

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng


Theo đó, việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Chính sách gia hạn này áp dụng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép của doanh nghiệp. Việc gia hạn nộp thuế cũng áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.
Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010.
Trường hợp doanh nghiệp kê khai, nộp thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì số thuế được gia hạn là số thuế tạm tính theo từng lần phát sinh và số thuế quyết toán của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đó.
Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010 tính trên thu nhập của các hoạt động này.
Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn nộp thuế được xác định theo tỷ lệ % giữa doanh thu của các hoạt động này với tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
– Đối với số thuế tính tạm nộp của quý 1/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/7/2010; quý 2/2010 được gia hạn đến 30/10/2010; quý 3/2010 được gia hạn đến 31/1/2011 và quý 4/2010 được gia hạn đến 30/4/2011.
– Đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Phương Mai (Chinhphu.vn)