- Văn Bản - Quy Định

Thông tư số 27/2009/TT-NHNN (Thông tư 27) quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010

Theo Thông tư này, các khoản cho vay thuộc đối tượng HTLS là các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh theo các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 01/01/2010 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010 được thống kê theo quy định tại Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 447/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc NHNN và Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế cấp II, III và IV và danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm, tính trên tổng số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế (thời hạn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân). Trường hợp, các khoản vay thuộc đối tượng HTLS bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng, thì không được HTLS đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá 24 tháng.

Thông tư 27 cũng quy định, khách hàng vay vốn có số dư tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng (TCTD) thì khi ký kết hợp đồng tín dụng, các TCTD phải tính toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi là vốn tự có của khách hàng vay và mức vốn cho vay phải loại trừ số dư tài khoản tiền gửi này. Khách hàng có trách nhiệm báo cáo các ngân hàng thương mại, công ty tài chính về số dư tài khoản tiền gửi và giá trị giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tại các TCTD khác và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và chính xác của báo cáo này.

Ngoài ra, Thông tư 27 cũng quy định chi tiết về phương thức HTLS, quy trình và trách nhiệm của khách hàng vay, ngân hàng thương mại, công ty tài chính thực hiện HTLS.

Nguồn: NHNN