Đăng Ký Hội Viên

DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN BÌNH ĐỊNH

, ngày tháng năm 2019

Đại diện doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)