Điều lệ Hiệp hội được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số: 20/QĐ-CTUBND ngày 6/1/2009.

Download file (855.63 Kb)