- Tin Tức

NHNN hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất


       Theo công văn này, đến ngày 31/12/2009, những khách hàng có khoản vay được hỗ trợ lãi suất nhưng quá hạn trả nợ và khách hàng vay không có khả năng tài chính để trả lãi tiền vay, thì ngân hàng thương mại không thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Cũng đến thời điểm nêu trên mà khách hàng vay chưa đến kỳ hạn trả lãi tiền vay, ngân hàng thương mại tính số lãi tiền vay phải trả của khách hàng và thực hiện giảm trừ ngay số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất cho khách hàng để thực hiện quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất. Trường hợp chưa lập được giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất theo hướng dẫn tại công văn số 2244/NHNN-CSTT ngày 02/4/2009 của NHNN, thì ngân hàng thương mại lập bảng kê kế toán có chữ ký của người có thẩm quyền để làm chứng từ gốc chứng minh việc thực hiện hỗ trợ lãi suất và thực hiện việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất; khi khách hàng vay thực hiện việc trả lãi tiền vay theo thời hạn cam kết, thì ngân hàng thương mại lập giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất theo hướng dẫn tại công văn số 2244/NHNN-CSTT và bổ sung hồ sơ tín dụng theo đúng quy định của pháp luật về hỗ trợ lãi suất.

HN

(Theo www.sbv.gov.vn)