- Tin Hoạt Động Hội

Không thu thuế xuất khẩu gỗ

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 17629/BTC-TCHQ

V/v không thu thuế xuất khẩu gỗ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của các doanh nghiệp kiến nghị về việc không thu thuế xuất khẩu đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu khi tái xuất không làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ đối tượng hoàn thuế quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ về việc: hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 8, mục I phần E, Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc một trong những điều kiện để được xét hoàn thuế là hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất phải làm thủ tục tái xuất tại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó. Trường hợp không làm thủ tục hải quan tại một cửa khẩu nhưng đều thuộc một Cục Hải quan địa phương thì cũng được xem xét hoàn thuế nhập khẩu (nếu có) và không phải nộp thuế xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất nhưng không đáp ứng được về nơi làm thủ tục hải quan thì sẽ thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau;

Xét thực tế vướng mắc của một số trường hợp nhập khẩu gỗ nhưng không tiêu thụ trong nước mà tái xuất khẩu ra nước ngoài, không làm thủ tục xuất khẩu trong cùng một Cục Hải quan địa phương là có lý do khách quan;

Để đảm bảo việc hoàn thuế được thống nhất, chính xác tránh gian lận thương mại;

Bộ Tài chính thông báo:

  1. Giao Cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng; Trường hợp cần thiết thì đối chiếu kiểm tra các giao dịch có liên quan, đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu doanh nghiệp khai là tái xuất nhưng khi làm thủ tục xuất khẩu không làm thủ tục tại nơi trước đó đã làm thủ tục nhập khẩu, nếu kết quả kiểm tra xác định hàng hóa nhập khẩu trước đó đã thực tái xuất không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam; Công ty có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng tái xuất đúng là hàng đã nhập khẩu trước đó, các giấy tờ, thủ tục khác đáp ứng điều kiện và hồ sơ theo quy định thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu.
  2. Công văn này áp dụng đối với các tờ khai hàng hóa xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan phát sinh trước ngày Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 có hiệu lực thi hành. Từ ngày Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn