- Tin Ngành

Công văn số 5584/TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 09 năm 2009 của Tổng cục Hải Quan V/v thuế xuất khẩu gỗ.

Căn cứ công văn số 12472/BTC-CST ngày 03/9/2009 của Bộ Tài chính thì:

1. Đối với gỗ xuất khẩu có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu:

Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất thực hiện theo điểm 1 khoản 8.1 mục I Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và điểm 8 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009.

2. Các loại gỗ xuất khẩu thuộc các nhóm 44.03 và 44.07 (trừ các loại gỗ ghép thanh theo quy định tại Thông tư số 81/2009/TT-BTC) có thuế xuất thuế xuất khẩu là 10% (mười phần trăm).

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu gỗ có chiều dày lớn hơn 30mm, chiều rộng lớn hơn 100mm để ghép nối đầu, ghép ngang và đánh giấy ráp thành tấm ván (panel) xuất khẩu thì phải chịu mức thuế suất thuế xuất khẩu là 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để DNTN Nam Mỹ được biết.

TUQ.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG

NGUYỄN HẢI TRANG